Kvalitetspolicy

Kvalitetssystem

Kvalitetsbegreppet står för en helhetssyn som inkluderar all verksamhet och alla

anställda respektive underentreprenörer.

 

Instruktioner, ansvarsförhållanden och befogenheter är väl definierade och alla

anställda respektive underentreprenörer har kompetens för sitt ansvarsområde.

Företagsledningen ansvarar ytters för att kvalitetssystemet upprätthålls. Ansvaret

för det löpande kvalitetsarbetet delegeras till olika funktioner. Underleverantörer

inkluderas i kvalitetsarbetet och endast leverantörer som kan förväntas uppfylla

kvalitetssystemet krav anlitas.

 

Kvalitetspolicy

Genom att ge kunden mer än han förväntar sig skapar vi ett förtroende för företaget

vilket är grunden för en långsiktig kundrelation och god ekonomi. Tänkandet ska

präglas av en helhetssyn där kundens uttalande och outtalade behov är vägledande.

 

Denna policy förverkligas genom att:

  • Verka som en seriös aktör och långsiktig affärspartner
  • Produkter och tjänster som väl uppfyller tekniska specifikationer och kundens förväntningar
  • Analysera och förstå kunden för att kunna ge rätt råd och de effektivaste lösningarna
  • Väl uppfylla kundens förväntningar på hjälp, stöd och allmänt bemötande
  • Leverera rätt produkt eller tjänst, i rätt tid, till rätt pris.